saņemt jaunumus   |    pievienot informāciju

Atlaižu kuponu iegādes noteikumi


Akcija – laika periods, kurā www.medinfo.lv piedāvā portālā Lietotājiem Akcijas pakalpojumus/preces ar atlaidēm, kas ir saskaņotas un ar līgumu apstiprinātas ar Pakalpojuma sniedzēju un/vai Pārdevēju.
Atlaides kupons – Akcijas preces/pakalpojuma pirkuma apliecinājums, ar reģistrācijas numuru pirkuma identificēšanai, kas Pircējam dod tiesības saņemt Akcijas preci/pakalpojumu atbilstoši pakalpojuma sniedzēja dotai informācijai portālā www.medinfo.lv. Kuponu var izmantot tikai pie nosacījuma, ja Pircēja samaksātā nauda ir ienākusi SIA „ABC Latvia” norēķinu kontā.
Atlaižu kupona izmantošanas termiņš – Pakalpojuma sniedzēja/Pārdevēja noteikts laika periods, kurā Pircējs ir tiesīgs apmainīt Atlaižu kuponu pret Akcijas preci/pakalpojumu.
Atlaides kupona izmantošana - Pircējs uzrāda Atlaižu kuponu Pakalpojuma sniedzējam/Pārdevējam, un pamatojoties uz to, saņem preci vai pakalpojumu, saskaņā ar www.medinfo.lv saitē norādītajiem noteikumiem, kuri izvirzīti attiecībā uz šo preci vai pakalpojumu.
Pircējs – www.medinfo.lv portāla Lietotājs, kurš ir veicis maksājumu par Akcijas pakalpojumu/preci.
SIA „ABC LATVIA” - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABC Latvia”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103230109, juridiskā adrese: Lielā iela 65 - 42, Rīga, Latvija, LV-1016.
www.medinfo.lv – portāls, kas pieder SIA „ABC LATVIA”.
Prece/pakalpojums – prece un/vai pakalpojums ar atlaidi, kas tiek piedāvāts Akcijā un kuru Pircējs var saņemt pret iegādāto Atlaides kuponu vai identifikācijas numuru.
Pakalpojuma sniedzējs/Pārdevējs - fiziska vai juridiska persona, kas nodrošina Pircējam pakalpojuma sniegšanu un/vai preces pārdošanu atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar pakalpojuma un/vai preces aprakstu.
Parole - reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Pircējs apliecina savu identitāti un kuru Pircējs apņemas neizpaust un nenodot nevienai Trešajai personai.
Trešā persona - jebkura persona, kura nav Līguma puse.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Saskaņā ar šiem noteikumiem, SIA „ABC LATVIA” nodrošina Pakalpojuma sniedzēja/Pārdevēja piedāvātās preces un/vai pakalpojuma reklamēšanu un pārdošanu portāla lietotājiem portālā www.medinfo.lv. Reģistrējoties portālā www.medinfo.lv, katrs Lietotājs apstiprina, ka viņš iepazinies ar www.medinfo.lv portāla lietošanas noteikumiem un piekrīt šiem noteikumiem.
Lai noslēgtu Līgumu, Lietotājs apliecina, ka ir rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.
Lietotājs var izmantot Akcijas pakalpojumus/preces, veicot pirkuma apmaksu, izmantojot bankas pārskaitījumu, kredītkaršu maksājumu vai citu piedāvātu apmaksas variantu.
Pircēji, kas apmaksājuši pirkumu, saņem Atlaides kuponu ar identifikācijas numuru vai identifikācijas numuru, kas tiek nosūtīts uz Pircēja e-pasta adresi un/vai uz mobilo telefonu. Kuponu nepieciešams izdrukāt, lai uzrādītu Pakalpojuma sniedzējam/Pārdevējam.
SIA „ABC LATVIA” ir tiesības pārtraukt Akcijas, par to atsevišķi iepriekš nepaziņojot lietotājiem.
SIA „ABC LATVIA” ir tiesības grozīt un veikt papildinājumus šajos noteikumos. Visi grozījumi stāsies spēkā uzreiz pēc to publikācijas portālā www.medinfo.lv. Ja noteikumu izmaiņas ir ļoti būtiskas, tad SIA „ABC LATVIA” apņemas savlaicīgi par to informēt Pircēju, nosūtot ziņojumu uz e-pastu, kuru viņš ir norādījis reģistrējoties.
Strīdus un domstarpības, kas var rasties starp SIA „ABC LATVIA” un portāla www.medinfo.lv Lietotājiem/Pircējiem puses mēģina atrisināt sarunu ceļā, bet, ja tās nenoved pie vienošanās, tiesas ceļā saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.
Intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.medinfo.lv un tajā ievietoto saturu pieder SIA „ABC LATVIA”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī atbild par zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti SIA „ABC LATVIA”.
Visu informāciju, kas ievietota portālā www.medinfo.lv aizliegts izmantot bez saskaņošanas ar SIA „ABC LATVIA”.
Lietotāji/Pircēji visus piedāvājumus un pretenzijas var sūtīt uz info@medinfo.lv.
Iegādājoties Atlaides kuponu un faktiski noslēdzot līgumu, Pircējs apliecina, ka sniedz par sevi patiesu informāciju, kura atbilst faktiskajai situācijai. Pircējs, apstiprinot noteikumus, atzīst un piekrīt, ka SIA „ABC LATVIA” ir tiesības Pircēja datu apstrādei un pārbaudei.


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. SIA „ABC LATVIA”, no vienas puses, un Pircējs, no otras puses, noslēdz līgumu, ar kuru Pircējs portālā www.medinfo.lv iegādājas Pakalpojuma sniedzēja/Pārdevēja piedāvāto pakalpojumu un/vai preci.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. SIA „ABC LATVIA”, saņemot apmaksu par Atlaides kuponu, nosūta Pircējam Atlaides kuponu un/vai identifikācijas numuru, ko Pircējs izdrukā un, ievērojot Atlaides kupona derīguma termiņu, apmaina pret iegādāto Preci/pakalpojumu. Pircējs apņemas nepavairot izdrukāto Akcijas kuponu un nenodot to kopijas citām personām.
2.2. SIA „ABC LATVIA” atmaksā Pircējam samaksātos naudas līdzekļus gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs/Pārdevējs, kura pienākums, saskaņā ar Akcijas noteikumiem, ir veikt Atlaides kupona apmaiņu pret Preci/Pakalpojumu, līdz Akcijā norādītajam Atlaides kuponu derīguma termiņam ir likvidēts vai kādā citā veidā izbeidzis savu darbību, un ja Pircējs ir iesniedzis SIA „ABC LATVIA” par to apstiprinošu dokumentu, kā arī savu iegādāto Atlaides kuponu. SIA „ABC LATVIA” pārskaita samaksāto summu uz Pircēja kontu vai citu Pircēja norādīto kontu (ja Pircējs Atlaides kupona iegādei ir izmantojis citu samaksas veidu) 5 (piecu) dienu laikā no minēto dokumentu un Atlaides kupona saņemšanas brīža.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Reģistrējoties kā interneta lietotājs Pircējs apņemas sniegt patiesus personiskos datus, reģistrēt savu īsto pilno vārdu un izmantot eksistējoša un strādājoša elektroniska pasta adresi.
3.2. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt regulāri saņemt dažādus piedāvājumus, Akcijas paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju no SIA „ABC LATVIA”, kuri tiks nosūtīti uz Pircēja reģistrācijas laikā norādītājiem datiem.
3.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot SIA „ABC LATVIA” pa pastu uz juridisko adresi rakstveida iesniegumu par savas atteikuma tiesības izmantošanu.
3.4. Iesniegumā par atteikuma tiesības izmantošanu Pircējam ir pienākums norādīt Pircēja vārdu, uzvārdu un personas kodu, paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku, Pircēja parakstu. Iesniegumam Pircējs apņemas pievienot Atlaides kupona oriģinālu. SIA „ABC LATVIA” apņemas izskatīt Pircēja iesniegumu un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā izmaksāt Pircējam samaksātu naudu vai paziņot par atteikumu izmaksāt to.
3.5. SIA „ABC LATVIA” ir tiesības jebkurā Līguma darbības laikā vienpusēji atkāpties no Līguma. Papildus iepriekš pieminētajam, SIA „ABC LATVIA” ir tiesības nekavējoties apturēt Lietotāja izveidoto konta vai Paroles izmantošanu, ja Klients ir pārkāpis jebkuru no Līguma noteikumiem.
3.6. Gadījumā, ja rodas problēmas ar www.medinfo.lv pakalpojuma lietošanu, apmaksu vai Atlaižu kupona realizēšanu, tad Pircējam nekavējoties jāpaziņo par to SIA „ABC LATVIA”.

4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Pircējs ir atbildīgs par to ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību, kuras viņš sniedzis, saskaņā ar noteikumiem reģistrējoties www.medinfo.lv portālā vai Atlaides kupona iegādes brīdī.
4.2. Pircējs apzinās un saprot, ka Pakalpojuma sniedzējs/Pārdevējs ir Atlaides kupona un Preces/Pakalpojuma pārdevējs, kas atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam Preces/Pakalpojuma pārdošanas sakarā. Tāpēc SIA „ABC LATVIA” pienākums ir atlīdzināt Pircējam tikai tiešus zaudējumus, kurus SIA „ABC LATVIA” būtu nodarījis Pircējam Līguma ietvaros.
4.3. SIA „ABC LATVIA” un Pakalpojuma sniedzējs/Pārdevējs neatbild par Atlaides kupona vai identifikācijas numura zaudēšanu, nozagšanu un tā rezultātā Pircējam nodarītajiem zaudējumiem.
4.4. SIA „ABC LATVIA” nenes juridisku vai materiālu atbildību gadījumos, ja sniegto pakalpojumu nekorekta izmantošana nodarījusi morālos vai materiālos zaudējumus tiešā vai netiešā veidā klientiem vai trešajām personām, kā arī izraisījusi kļūdas programmatūrā vai aprīkojuma bojājumus.
4.5. SIA „ABC LATVIA” pienākums ir atlīdzināt Klientam tikai tiešos zaudējumus, ko tas nodarījis Pircējam Līguma ietvaros, ieskaitot rupju neuzmanību. Atbildības apmērs tiek ierobežots ar Pircēja pirkuma maksas apmēru.
4.6. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas noteikumos paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi.

5. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI
5.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad Pircējs iegādājies Atlaides kuponu un darbojas līdz pušu saistību izpildīšanai pēc līguma.
5.2. Visi pušu paziņojumi un pretenzijas ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu uz to adresi, kas norādīts Līgumā vai Pircēja reģistrācijas laikā.
5.3. Viss, kas ir ievietots www.medinfo.lv portālā, ir ekskluzīvs SIA „ABC LATVIA” īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida modificēšana bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegta.
5.4. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10.kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

Speciālistu katalogs
Neatliekamā palīdzība
eKonsultācijas
Noderīgi
Ārstniecības speciālisti


Farmācija un aptiekas
Dežūrējošās aptiekas, zāļu ražotāji...


Medicīnas tehnika
Ražotāji, izplatītāji...


Optika
Brilles, kontaktlēcas...


Ķermenim un skaistumam
Baseini, SPA, Sporta klubi...


Skaistumkopšana
Skaistumkopšanas saloni, veselības centri...
Glābšanas dienests
tālrunis: 112
mājas lapa: www2.112.lv


Neatliekamā medicīniskā palīdzība
tālrunis: 113
mājas lapa: www.nmpd.gov.lv


Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
tālrunis: 67399441
mājas lapa: www.tos.lv


Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
tālrunis: 67064499, 67536758
mājas lapa: www.bkus.lv


Rīgas Austrumu slimnīca
tālrunis: 67000610
mājas lapa: www.aslimnica.lv


P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
tālrunis: 67069600
mājas lapa: www.stradini.lv


Sejas un žokļu traumpunkts
tālrunis: 67452015
mājas lapa: www.vzc.lv


Nakts zobārstniecības kabinets
tālrunis: 67553339
mājas lapa: www.denta.lv

Adatu terapeits / Austrumu medicīna
Sergejs Panteļejevs


Alergologs
Māris Bukovskis


LOR
Kaspars Peksis


Mikroķirurgs
Mārtiņš Kapickis


Neirologs
Dace Tjurina


Onkologs
Romualds Erdmanis


Psihiatrs
Pēteris Pilders


Pulmonologs
Māris Bukovskis


Trihologs / Matu speciālists
Tatjana Mileika

Par portālu
Informācija par portālu medinfo.lv


Saziņa ar izstrādātājiem
Kontaktinformācija & rekvizīti


Pievienot uzņēmumu
Informācija par portālu medinfo.lv


Noteikumi
Kuponu iegādes noteikumi
Copyright © 2007-2012. Visas tiesības aizsargātas!